Regulamin

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta (iBOK) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.


§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta,  w szczególności udostępniania, zakładania i wykorzystywania indywidualnego konta użytkownika. 

§ 2

1.    W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z o.o. działa internetowe Biuro Obsługi Klienta (iBOK) zapewniające zainteresowanym odbiorcom usług Spółki dostęp drogą elektroniczną do następujących usług internetowych:

    Odczyty - użytkownik ma możliwość podglądu historii odczytów,

    Faktury - użytkownik ma możliwość podglądu historii wystawionych faktur i ich treści,

    Rozrachunki - użytkownik ma możliwość sprawdzenia i kontroli stanu swojego konta,

    Wodomierz - użytkownik ma możliwość sprawdzenia jego numeru,

   Zgłoszenia - użytkownik może zgłosić stan dodatkowego wodomierza, awarię, skargę na jakość wody, złożyć reklamację, wniosek lub wysłać pismo innej treści

2.    Korzystanie z usługi jest bezpłatne.

 

§3

 

Usługa realizowana jest w oparciu o witrynę strony internetowej https://www.zgkostrow.egranit.pl w celu umożliwienia odbiorcom usług dostępu do informacji, o których mowa w § 2, bez potrzeby wizyty w siedzibie Spółki.

§ 4

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

Administrator Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.  07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. B. Prusa 66

iBOK – internetowe Biuro Obsługi Klienta, 

Odbiorca usług – osoba fizyczna lub prawna będąca stroną zawartej z Administratorem umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków lub innej zawartej umowy, 

Użytkownik – Odbiorca usług zarejestrowany w Internetowym Biurze Obsługi Klienta (iBOK), posiadający login i hasło, 

Aktywacja subkonta użytkownika – przyznanie odbiorcy usług unikatowego loginu oraz hasła „startowego” umożliwiających mu korzystanie z systemu dostępu internetowego do indywidualnego subkonta w systemie iBOK.

Login – ciąg znaków służący do identyfikacji użytkownika, nadany mu przez Administratora, podawany przez niego podczas logowania się w systemie dostępu do indywidualnego subkonta w systemie iBOK. 

Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych podawany przez użytkownika po zalogowaniu się identyfikatorem w systemie, uzupełniający procedurę uwierzytelnienia dostępu do systemu e-BOK.

 

§ 5

Do poprawnego korzystania z systemu przez użytkownika wymagana jest jedna z powszechnie wykorzystywanych przeglądarek internetowych, np.: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Mozilla, Opera, Edge itp.

§ 6

1.    Warunkami przyznania odbiorcy usług uprawnień użytkownika systemu e-BOK jest:

1)    zarejestrowanie się odbiorcy usług w serwisie internetowym https://zgkostrow.egranit.pl/pl/rejestracja  poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego.

2)    zapoznanie się przez odbiorcę usług z niniejszym „Regulaminem” i zaakceptowanie jego postanowień, co wymaga zaznaczenia przez klienta opcji ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM I ZGADZAM SIĘ Z JEGO POSTANOWIENIAMI, umieszczonej w systemie iBOK pod formularzem rejestracyjnym.

2.    Odbiorca usług dokonujący zarejestrowania się w systemie iBOK otrzyma na adres e-mail, podany w trakcie procedury rejestracyjnej, login i hasło „startowe”, umożliwiające mu dokonanie pierwszego zalogowania się w systemie.

3.    Po dokonaniu pierwszego zalogowania się do systemu iBOK użytkownik musi zmienić przekazane mu hasło „startowe” na hasło własne, składające się z co najmniej z 8 znaków, zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.

4.    Administrator zobowiązany jest do usunięcia danych użytkownika z systemu iBOK i likwidacji jego subkonta:

1)    na żądanie użytkownika złożone Administratorowi na piśmie,

2)    w przypadku wygaśnięcia umowy.

5.    W przypadku rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dostęp do konta odbiorcy usług zostanie zablokowany przez Administratora w terminie do 30 dni od daty rozwiązania umowy.

§ 7

1.    System dostępny jest dla użytkowników przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do systemu w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami (klęski żywiołowe, awarie z winy dostawców usług telekomunikacyjnych).

2.    Podczas pierwszego logowania konieczna jest zmiana hasła przez użytkownika. W przypadku zapomnienia lub zagubienia hasła dla dalszego korzystania z iBOK konieczny jest kontakt z Administratorem.

3.    Administrator może w każdej chwili dodawać nowe usługi oraz modyfikować i zawieszać usługi dostępne w systemie. O zmianach użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

4.  Zgłoszenie przez użytkownika nieprawidłowości lub reklamacji dotyczących funkcjonowania serwisu internetowego możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ibok@gkostrow.pl

§ 8

1.    Administrator odpowiada za prawidłowe działanie Internetowego Biura Obsługi Klienta (iBOK).

2.    Administrator nie odpowiada za szybkość przesłanych danych i jej ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych oraz rodzajów łącz transmisyjnych.

3.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z udostępnienia przez użytkownika identyfikatora lub hasła osobom trzecim.

§ 9

1.    Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. W przypadku zmiany treści regulaminu Administrator opublikuje tekst nowego regulaminu na stronie https://zgkostrow.egranit.pl/pl/regulamin.

2.  Warunkiem uzyskania przez odbiorcę usług statusu użytkownika systemu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., jako administratora danych w celach związanych ze świadczeniem usługi Internetowego Biura Obsługi Klienta (iBOK). Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich poprawiania. W przypadku odwołania przez użytkownika zgody na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych zostanie on pozbawiony możliwości korzystania z wyżej określonej usługi. Formą wyrażenia zgody przez odbiorcę usług jest zaznaczenie opcji zgody umieszczonej w elektronicznym formularzu rejestracyjnym.

§ 10

1.    W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

2.    Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronach internetowych Administratora.

Postawa prawna:

    ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.),

    ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).